Vedtægter

   Vedtægter
 
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Kulturens Venner Blokhus”.  Dens hjemsted er Blokhus – Hune området under postnummer 9492 i Jammerbugt Kommune.
 
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at udvikle, understøtte og koordinere initiativer og aktiviteter inden for kulturelle områder, herunder alle typer af kunst- og kulturfestivals (ex.  musikfestivals, kunst- og skulpturfestivals, inspirerende foredrag, samt udsmykning i området m.m). Desuden skal Kulturens Venner inspirere øvrige organisationer og samarbejdspartnere i Blokhus – Hune, samt medvirke til fornyelse og fremme af arrangementer af enhver art – såvel indendørs- som udendørs. Det er hensigten at skabe attraktive kunst- og kulturoplevelser hele året rundt, for såvel fastboende, som for områdets gæster i samspil med det omgivende samfund.
 
§ 3. Medlemmer.
Som foreningens medlemmer kan optages personer, virksomheder, institutioner og foreninger. 
Familiemedlemskab giver én stemme ligesom øvrige medlemskaber giver én stemme.  Medlemskabet bortfalder uden påkrav ved manglende kontingentindbetaling   inden for den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist.
 
§ 4. Kontingent og regnskabsår.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som f.eks. sponsorater, offentlig støtte, donationer, legater og arv.
 
§ 5. Foreningens ledelse.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer.
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  I lige år afgår 3 - 4 medlemmer, og i ulige afgår 2 - 3 medlemmer.  2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper efter eget skøn. (listen er ikke udtømmende):
- Foredragsansvarlig
- Kunstfestivalansvarlig
- Musikfestivalansvarlig
- Aktivitetsansvarlig
- Udsmykningsansvarlig
- Osv.
Det tilstræbes at der til enhver tid altid er mindst et aktivt bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, som samtidig har ansvaret for at holde den øvrige bestyrelse løbende orienteret om udvalgets virke og aktiviteter.  
 
§ 6. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, hvortil indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Af dagsordenen kan det fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, forslag om kontingentets størrelse samt bestyrelsens og medlemmernes eventuelle forslag til generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet og bestyrelsen skal da senest 3 uger efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.
Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.  Kandidater med de højeste stemmetal er valgt.  Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således berørte kandidater.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling eller øvrige møder/aktiviteter i foreningens regi kan ske via digital post og/eller ved opslag på interne sider på de sociale medier.  
 
§ 7. Ændring af vedtægter.
Forandring i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette er også gældende i forhold til foreningens opløsning.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.
 
§ 8. Tegningsregler.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med en af bestyrelsen udpeget person.
 
§ 9. Revision.
Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.
 
§ 10. Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling, jvf. § 7.  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue andre lokalt forankrede kulturelle formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.
Dog skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for opløsningen, tilbagebetales til vedkommende offentlige myndighed.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Blokhus, den 21. oktober 2019.
 
 

 

 

 

Vedtægter (kan slettes)

 
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Kulturens Venner Blokhus”.  Dens hjemsted er Blokhus – Hune området under postnummer 9492 i Jammerbugt Kommune.
 
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at udvikle, understøtte og koordinere initiativer og aktiviteter inden for kulturelle områder, herunder alle typer af kunst- og kulturfestivals (ex.  musikfestivals, kunst- og skulpturfestivals, inspirerende foredrag, samt udsmykning i området m.m). Desuden skal Kulturens Venner inspirere øvrige organisationer og samarbejdspartnere i Blokhus – Hune, samt medvirke til fornyelse og fremme af arrangementer af enhver art – såvel indendørs- som udendørs. Det er hensigten at skabe attraktive kunst- og kulturoplevelser hele året rundt, for såvel fastboende, som for områdets gæster i samspil med det omgivende samfund.
 
§ 3. Medlemmer.
Som foreningens medlemmer kan optages personer, virksomheder, institutioner og foreninger. 
Familiemedlemskab giver én stemme ligesom øvrige medlemskaber giver én stemme.  Medlemskabet bortfalder uden påkrav ved manglende kontingentindbetaling   inden for den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist.
 
§ 4. Kontingent og regnskabsår.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som f.eks. sponsorater, offentlig støtte, donationer, legater og arv.
 
§ 5. Foreningens ledelse.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer.
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  I lige år afgår 3 - 4 medlemmer, og i ulige afgår 2 - 3 medlemmer.  2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper efter eget skøn. (listen er ikke udtømmende):
- Foredragsansvarlig
- Kunstfestivalansvarlig
- Musikfestivalansvarlig
- Aktivitetsansvarlig
- Udsmykningsansvarlig
- Osv.
Det tilstræbes at der til enhver tid altid er mindst et aktivt bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, som samtidig har ansvaret for at holde den øvrige bestyrelse løbende orienteret om udvalgets virke og aktiviteter.  
 
§ 6. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, hvortil indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Af dagsordenen kan det fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, forslag om kontingentets størrelse samt bestyrelsens og medlemmernes eventuelle forslag til generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet og bestyrelsen skal da senest 3 uger efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.
Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.  Kandidater med de højeste stemmetal er valgt.  Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således berørte kandidater.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling eller øvrige møder/aktiviteter i foreningens regi kan ske via digital post og/eller ved opslag på interne sider på de sociale medier.  
 
§ 7. Ændring af vedtægter.
Forandring i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette er også gældende i forhold til foreningens opløsning.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.
 
§ 8. Tegningsregler.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med en af bestyrelsen udpeget person.
 
§ 9. Revision.
Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.
 
§ 10. Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling, jvf. § 7.  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue andre lokalt forankrede kulturelle formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.
Dog skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for opløsningen, tilbagebetales til vedkommende offentlige myndighed.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Blokhus, den 21. oktober 2019.